Иво Груев пред „Banker Special“: Застраховането е бизнес, който се гради на доверие

В последния брой на „Banker Special“ не пропускайте интервюто с Иво Груев -изпълнителен директор и член на УС на ЗЕАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“. За онези читатели, които не са успели да си купят списанието, го публикуваме без съкращения.

Иво Груев е изпълнителен директор и член на управителния съвет на ЗЕАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“. Възпитаник е на 91 Немска езикова гимназия в София. Има и магистърска степен по „Международни отношения“ от „Университета за национално и световно стопанство“ в София.

Във визитката му личат множество допълнителни квалификации и специализации във водещи европейски организации в областта на застраховането и финансите от Великобритания, Германия, Австрия, Словения, сред които изпъква дипломата от IEDC – Bled School of Management, Slovenia, – Програмата за развитие на лидерството на ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП.

Започва професионалния си път в застраховането преди повече от 20 години, като през 2006 г., след двугодишна специализация в Мюнхен, той се присъединява към екипа на БУЛСТРАД на позицията заместник изпълнителен директор, отговарящ за застрахователната дейност на компанията.

Придобиването от страна на ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП на мажоритарен дял от акционерния капитал на БУЛСТРАД през 2007г. дава нови измерения в професионалното му развитие, като в динамичната корпоративна среда на международната застрахователна група Иво Груев става член на Управителния съвет на дружеството и отговаря за подписваческата дейност, заема ръководни позиции в управителните органи на дъщерните компании, а от 2016г. в рамките на новия екип на БУЛСТРАД приема предизвикателството като ресорен изпълнителен директор да оглави дейността по уреждане на застрахователни претенции.

Господин Груев, магистър сте по Международни отношения от УНСС, как и защо се насочихте към застраховането?

– Много пъти в живота важните събития не винаги са резултат от едно конкретно рационално решение или действие. Със сигурност мога да кажа, че винаги съм имал влечение към финансите и към управлението на риска в разнородните му проявления. В този ред на мисли за мен винаги са представлявали интерес онези бизнеси, които оперират с несигурността и неизвестността, и които се опитват да ги управляват в границите на възможното.

От 2006 г. сте заместник изпълнителен директор на Булстрад, отговарящ за застрахователната дейност на компанията. Как се промени бранша за времето, откакто поехте тази позиция?

– Не мога да отговоря еднозначно на подобен въпрос, както никога не съм бил силен в това да назова любимата си книга или филм.

Не съм в състояние да отлича преодоляването на едно препятствие спрямо друго, но, разбира се, със сигурност във времето съм се сблъсквал с изпитания с повишена сложност, чието превъзмогване е изисквало повече настойчивост, упоритост и себераздаване. Факт, на който обаче, бих искал да акцентирам е, че в професионален план никога не съм се изправял пред трудностите сам и винаги в БУЛСТРАД сме работили в екип.

В годините преминахме през тежки периоди на пазарни сътресения и кризи, на вливания на компании и саниране на портфейли, но сякаш предизвикателството с най-голям заряд е промяната в рисковата философия на компанията, как поемаме и управляваме риска, както и намирането на онези управленски решения, които да ни позволят на чисто метафизично ниво да променим духа в организацията, взаимодействието между хората и като цяло да подобрим начина на работа и функционирането на компанията.

Това, за което говоря, е по-скоро процес, отколкото еднократно действие и изисква нашето постоянство и отдаденост като ръководен екип.

Каква е перспективата пред застраховането в глобален мащаб и кои са актуалните тенденции в сектора?

– В предходните въпроси пряко или косвено засегнах някои от аспектите на тази тема.
Тук бих добавил по мое мнение един от ключовите фактори за индустрията, който се явява определящ за нейното бъдещо развитие в глобален мащаб и който е свързан с управлението на климатичните рискове: нарастващата честота и тежест на явления с катастрофичен характер, пряко свързани с климатични промени, неизбежно ще доминират дневния ред на застрахователните компании през идните години, като разработването на продукти и в крайна сметка предоставянето на решения, които предоставят защита срещу тях, ще бъде изпитание за целия сектор.

Връщам се отново към темите, свързани с дигитализацията и технологичните иновации: навлизането на застраховането в дигиталната епоха не само ще доведе до оптимизация на бизнес процесите и по-висока ефективност на операциите, но посредством развитието на аналитичните способности застрахователните компании ще могат да предложат по-персонализирани застрахователни решения, които отговарят на конкретните нужди и предпочитания на клиентите.

Устойчивостта и социалната отговорност заемат все по-важна роля в сектора на застраховането и застрахователните компании все повече ще се фокусират върху екологичната устойчивост, социалната справедливост и подпомагането на уязвими общности.

Със задоволство мога да отбележа, че ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП отчита интеграцията на устойчивостта в бизнес модела на групата като стратегическа необходимост, на която е посветена Програмата за устойчивост VIG 25 и в чието разработване и реализацията БУЛСТРАД взема активно участие.

Как влияе на застрахователния бранш все по-мащабната дигитализация на процесите и предлаганите продукти и услуги?

– Може би за трети път в нашия разговор застъпваме темата за дигитализацията и нейната значимост за бранша, което, както отбелязах, е напълно разбираемо.

Все по-мащабната дигитализация на процесите в застрахователния бранш ще доведе до промяна на каналите за дистрибуция и ще окаже значително влияние върху застрахователните продукти и застрахователната услуга в целостта им: по-ефективно управление на данните, персонализиране на застрахователните продукти според нуждите на индивидуалния клиент, автоматизация на процесите, по-бързо и по-удобно обслужване на потребителите и посредниците чрез онлайн платформи и мобилни приложения.

Все пак мисля, че е важно да отбележа, че ние в БУЛСТРАД не разглеждаме дигитализацията като самоцел, а като съществена част от нашата философия за бизнеса. За нас развитието на дигиталните технологии е ключов елемент в изграждане на клиентското изживяване като условие за поддържане на висока клиентска удовлетвореност и лоялност, а от там до повишаване на конкурентоспособността ни на пазара на застрахователни услуги.

Като пример мога да дам моя ресор, а именно: застрахователните обезщетения, който се явява вероятно най-важната точка на контакт с нашите клиенти, защото реално там се „консумира“ застрахователния продукт, т.е. възстановяват се понесените вреди.

Тук водеща цел на компанията е разработването на дистанционни и удобни услуги, и с нескрита гордост мога да кажа, че в началото на месец февруари 2024 г. приключихме разработката на функционалността и стартирахме регистрацията на претенции по застраховка „Каско“ от застрахователните посредници на БУЛСТРАД през нашето мобилно приложение BULSTRAD READY, което спестява време, разходи и излишно емоционално натоварване на нашите клиенти.

Дигиталното пътешествие за нашите клиенти не приключва с гореспоменатото – тази година ще изненадаме приятно потребителите на нашите услуги и с обновените клиентски центрове на БУЛСТРАД, както и други иновативни решения и услуги, които сме убедени, че ще поставят нов стандарт в клиентското обслужване.

Кои са най-търсените продукти и услуги, предлагани от ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп”? С кои нови продукти и услуги ще изненадате клиентите си през 2024 г.?

– Не искам да прозвучи самохвално, но портфолиото от продукти на БУЛСТРАД е много голямо – броят им е трицифрено число. Естествено, много от тези продукти са екзотични и са обект на специфично търсене и предлагане. Широката маса клиенти в България все още се интересува предимно от автомобилни застраховки, но, въпреки това, за нас е радост, че при БУЛСТРАД има широко търсене и на продукти, свързани с имуществени и лични застраховки.

Също така сме и сериозен партньор на бизнеса с продуктите ни, покриващи индустриални рискове, строително-монтажни дейности, отговорности към трети лица, авиационни рискове, карго и морско застраховане.

През 2024 г. със сигурност, както всяка година, ще изненадаме клиентите си с нови продукти и с усъвършенстване на съществуващите такива, но няма да влизам в конкретика, за да не развалям изненадата. Ще се фокусираме върху подобряването на клиентското преживяване, при продажби, при заявяване на претенции. Повишаване на качеството на услугата, която предоставяме, чрез използване на генеративни модели и автоматизация.

В коя посока виждате бъдещето развитие на компанията?

– Надали в рамките на един кратък отговор на въпрос може да се обобщят нашата визия и очаквания за бъдещето на БУЛСТРАД. При всички случаи това е бъдеще, което се вписва и тясно се преплита с развитието на ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП, отчитайки локалните особености на нашата среда и застрахователен пазар.

Не бива да забравяме, че нашата група е съставена от над 50 застрахователни компании и пенсионни фондове, а ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП е водещата застрахователна група в Централна и Източна Европа с над 29 000 служители в 30 държави. В този смисъл нашата стратегия за бъдещето неизменно споделя ценностите и принадлежността към това голямо семейство от компании и ще е насочена към растеж, устойчивост, близост до клиента и местно предприемачество.

Какви качества трябва да притежава един топ мениджър в застрахователния бранш, за да бъде лидер на този силно конкурентен пазар?

– Не мисля, че, за да бъде успешен един топ мениджър в застрахователния бранш, трябва да притежава някакви строго специфични лидерски качества, характерни само за нашия сектор.
Би било тривиално да посочвам това, което можем да намерим във всеки един наръчник по лидерство или да чуем на всеки един семинар по темата.

Независимо от това, качества като: стратегическо мислене, познаването на бизнеса, умението да общуваш с хората, да мотивираш и вдъхновяваш, да бъдеш гъвкав и иновативен, са все важни реквизити в портфолиото на успешния лидер и вероятно успехът е следствие от добрата амалгама помежду им.

Едва ли има рецепта, но си мисля, че застраховането в крайна сметка е бизнес, който се гради на доверие, така че в този ред на мисли измежду множеството качества, които превръщат ръководителя в лидер, бих отличил умението да създаваш и оправдаваш доверието, което получаваш, както в управлението на организацията, така и в отношението с партньори, клиенти.

Как прекарвате свободното си време, спортувате ли, имате ли хобита? Кои са любимите ви дестинации за ваканция или приятен уикенд?

– Свободното време обичайно свързвам със семейството, приятелския кръг, пътувания и общи преживявания. За хоби едва ли мога да говоря, тъй като съм прекалено разнопосочен в интересите си и винаги търся нещо, което да привлече вниманието ми.

На това място все пак, не мога да пропусна кулинарията и страстта ми към готвенето. Това е едно от нещата, които правя с удоволствие, които ме зареждат с положителна енергия и ми носят чиста форма на естетическа и емоционална наслада.